Praktijkafspraken

Praktijkafspraken

Om transparante kwalitatieve goede zorg te kunnen bieden aan onze clienten zijn er een aantal praktijkafspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u ook terug in de behandelovereenkomst die u heeft ontvangen bij aanvang.

  • Om het verloop en effect van de behandeling te waarborgen, wordt het op prijs gesteld dat ouder(s) en/of verzorger(s) aanwezig zijn bij de behandeling. Zo bent u ook in de gelegenheid om tussentijds vragen te stellen.
  • Indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Zegt u de afspraak niet of te laat af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden zijn in te zien op de praktijklocaties of kunt u hier inzien.
  • Indien u de afspraak niet nagekomen bent verzoeken wij u contact met ons op te nemen om een nieuwe afspraak te maken.
  • Indien uw adres- of verzekeringsgegevens wijzigen, wilt u deze dan aan ons doorgeven?

Om de continuiteit van de zorg te waarborgen is het mogelijk om bij afwezigheid van de behandelend logopediste van de client uit te wijken naar een collega-logopediste werkzaam in de praktijk.

Privacy en wetgeving

Als u of uw kind behandeld wordt door de logopedist, is er een behandelovereenkomst afgesloten. In deze behandelovereenkomst is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. In de WGBO worden de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als cliënt omschreven en staan eisen met betrekking tot informatievoorziening, toestemming en inzage dossier en recht op privacy. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacyreglement.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen zorg adviseren wij u dit eerst te bespreken met de behandelend logopedist. Indien dit niet mogelijk is kunt terecht bij een van de praktijkhouders. Indien we er samen niet uit kunnen komen kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de NVLF. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Deze commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak.

Voor meer informatie zie:
Klachtenfolder
College van toezicht
Patiëntenklachtrecht